ครูดีในดวงใจ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

คุณครูสมใจ หมายมั่น


1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ   นายสมใจ  หมายมั่น         ตำแหน่ง   ครู  คศ. 3  อายุ  53 ปี    ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 30  ปี
ปฏิบัติงานหลัก  ปฏิบัติงานสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนอำนาจเจริญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29   
วุฒิการศึกษา     r    ปริญญาตรี  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
                        r    ปริญญาโท วิชาเอก   วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)   

        2. ด้านการสอน  ในปีการศึกษา  2556
                ภาคเรียนที่   1/2556
                ปฏิบัติการสอน จำนวน  3   รายวิชา    จำนวน 7  ห้อง   จำนวน  22  คาบ/ชมดังนี้
ตาราง 1  แสดงจำนวนรายวิชา  ห้องเรียน  นักเรียน  คาบเรียน ที่ปฏิบัติการสอน
ที่
รายวิชา
ห้อง
จำนวน นร.
จำนวนคาบ/ชม
1
เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) (ว 30281)
1
40
2
2
การวิจัยเบื้องต้น (ว 30292)
1
36
2
2
เคมี 4  (ว 30224)
4
212
12
3
เคมี 5  (ว 30225)
1
36
3

          ภาคเรียนที่  1/2556
ตาราง 2  แสดงจำนวนกิจกรรมตามระเบียบกิจกรรมชุมนุม
ที่
ภาคเรียนที่
ประเภทกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
ระดับชั้น
จำนวนห้อง
จำนวนนักเรียน
จำนวน
คาบ/สป.
1

ตามระเบียบ
ลูกเสือวิสามัญ
. 4
12
78
1
2

ชุมนุม
เคมีประยุกต์
. 2,4, 6
12
66
1
3

แนะแนว
แนะแนว
. 6/7
1
57
1
รวม

หน้าที่พิเศษอื่น ได้แก่

     1)  ครูที่ปรึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6/7  มีจำนวนนักเรียน 57 คน
     2)  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาร่วมกับครู นายจิระ   บุญเสริม
     3)  หัวหน้าลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอำนาจเจริญ
     4)  ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
    5)  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     6คณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           อำนาจเจริญ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
     7คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
           ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(ที่ ศธ 04114/ว.108)
     8)  คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
          ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ที่ ศธ 04175/3866)
    9)  คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  54  จังหวัดอำนาจเจริญ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ 
           กระทรวงศึกษาธิการ (ที่ ศธ 04007.811/)
3. การพัฒนาด้วยตนเอง     
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ดังนี้
1)  กิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง ในด้าน
r  การจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด   ได้แก่
         แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี  ว 30281 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี  ว 30223 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
         แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี  ว 30224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
        แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี  ว 30225  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 6
r   เทคนิค/วิธีการสอน ได้แก่ การสอนระบบกลุ่มปฏิบัติการทดลอง  นักเรียนนำเสนอร่วม
         การอภิปราย  ระบบ  ICT  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
r   การผลิตและการใช้สื่อได้แก่  แผ่น วีซีดี  เอกสารการเรียน แบบฝึกทักษะรายวิชาเคมีเพิ่มเติม
r   การทำแฟ้มสะสมงาน ของ       r  ครู                       r  นักเรียน
r   ครูที่ปรึกษางานการวิจัยนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
 r   การทำแฟ้มพัฒนางาน  ชิ้นงานเด่นที่อยู่ในแฟ้มพัฒนางาน  ได้แก่
1. ชื่อชิ้นงาน/เรื่อง
                                   - พัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาเคมี  ว 30225
2. ชื่อชิ้นงาน/เรื่อง เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล
2)   การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  มีดังนี้
r ร่วม/จัดอบรม  สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ  ดังนี้
-                   การจัดทำแบบทดสอบติวเข้มกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ
-                   เป็นวิทยากรติวเข้มกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ
-                   การจัดทำหลักสูตรรายวิชาเคมีกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ 
r ร่วม/จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูแกนนำกับครูเครือข่ายในเรื่องดังนี้
-                    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูแกนนำกับครูเครือข่ายวิทยาศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ
-                   โรงเรียนศรีประทุม จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ
-                   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระหว่างวันที่ 16-18  มีนาคม  2554   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้ไว้ ณ วันที่  18  สิงหาคม  2554
-                   เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร  โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่  9-13  พฤษภาคม  2554  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
r ร่วม/จัดเวที เสวนาทางวิชาการ
-                   กรรมการจัดการวิพากษ์ งานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-                   สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอำนาจเจริญ   ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (o-net)  ปีการศึกษา 2553  สูงขึ้น ให้ไว้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554
-                   ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 1 โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันเสาร์ที่ กันยายน  2554  ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา
-                   ที่ปรึกษาทีมโรงเรียนอำนาจเจริญเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม                               ชั้นมัธยมศึกษาระดับประเทศ  โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ระหว่าง วันที่  25-26  ตุลาคม   2555   ณ  หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร
-                   เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิพากษ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 13-14  กรกฎาคม  2556   ณ  ห้องวนารมย์  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
-                   นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและตอบโจทย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 29  ประจำปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่  18-20 สิงหาคม  2556  ณ  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
r ร่วม/จัดเวที เสวนาทางวิชาการ กรรมการจัดการวิพากษ์ งานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์
       ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ มหาวิทยาลัย  ที่จังหวัดบุรีรัมย์  24-25  สิงหาคม
       2556 
r นิเทศ เยี่ยมเยียน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมภาษณ์  การสังเกต   พูดคุยสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน   และสอบถามจากครูผู้สอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นอยู่จริงของนักเรียน
r ทัศนศึกษา ดูงาน
-  ศึกษาดูงานโรงเรียนจุฬาภรณ์   โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-  งาน วทร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-  ประชุมสัมมนาโรงเรียน Word Class   จังหวัดอุดรธานี
r วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาเคมี ว 40225 ต่ำ
                    r เผยแพร่ผลงาน
-       การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  ว 30281 เรื่อง  เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
-       การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา เคมี 3 30223  เรื่อง สมดุล กรด-เบส
-       การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา เคมี 430224  เรื่องไฟฟ้าเคมี
-       การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา เคมี 530225  เรื่องสารชีวโมเลกุล
r อื่น ๆ ได้แก่  ครูที่ปรึกษางานวิจัย ให้คำแนะนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรม/ผลงาน/ชิ้นงานเด่นที่มีความภาคภูมิใจและประทับใจ
                 ในปีการศึกษา 2556 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในผลงาน ดังนี้ การเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ            และสำนักงานการศึกษาพิเศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และสำคัญ โดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในการสอนวิชาเคมีระดับม.ปลาย   และการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
8. ความรู้สึก หรือคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูต่อนักเรียน มีดังนี้
          นักเรียนประสบความสำเร็จ มีผลการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลมากมายในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านต่าง ๆ
9. ในการปฏิบัติการสอนภาคเรียนนี้ได้ค้นพบความรู้ใหม่ ดังนี้คือ
                1) สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมี 3 (30223)  เรื่อง สมดุลกรด-เบส  วิชาเคมี 4
(30224)  เรื่องปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี  วิชาเคมี 5 (30225)  เรื่อง  สารชีวโมเลกุล  สื่อ  วีซีดี  แบบฝึกทักษะเทคนิคปฏิบัติการ  แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์
                2)  วิธีการสอนที่พบว่าประสบผลสำเร็จมากที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  นักเรียนสามารถ  วิเคราะห์ สรุป  และนำเสนอผลการทดลอง      วิเคราะห์โจทย์แลกเปลี่ยนความรู้   ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนเพิ่มขึ้น
                3)  ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สร้างความตระหนัก   เป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหานักเรียน   เยี่ยมบ้านนักเรียน
 10. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
                r  สิ่งที่ต้องแก้ไข (ปัญหา) คือ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ รับสื่อต่าง ๆโดยขาดการคิด วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในสังคมท้องถิ่น ปัญหาสิ่งเสพติด  สภาพจิตใจของผู้เรียน  ขาดความพร้อม ซึ่งปัญหามาจากครอบครัวเป็นส่วนมาก ควรส่งเสริมการอ่าน การคิดอย่างมีเหตุผล  มีการจัดระบบการแก้ไขอย่างใกล้ชิด
                r  สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อไป คือ สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ รู้จักการเรียนรู้โดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์ เป็นคนดี และคนเก่งของสังคม
r  เรื่องที่ควรจะนำไปทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไปคือ ระบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติการทดลอง การสรุปผลโดยนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่นักเรียนไม่สนใจและขาดเรียนบ่อยมีความรับผิดชอบมากขึ้น

                                                                

สมาชิกในกลุ่ม

นางสาวกชพร พงษ์เทศ เลขที่ 2 นางสาวสิริกัลยา โพธิ์ขาว เลขที่ 9 นายศุภวิชญ์ หยุดรัตน์ เลขที่ 12 นางสาวบุษราคัม ทัศบุตร เลขที่ 29 นายอธิปวัฒน์ บุญเรือง เลขที่ 31 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9